Szkolenia PPOŻ

Szkolenia PPOZ

Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez:

- zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;

- zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;

- prowadzenie działań ratowniczych.

 

Prowadzimy Szkolenia Ppoż dla pracowników zatrudnionych na wszystkich stanowiskach pracy.

 

Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany:

  • przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno - budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
  • wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
  • zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;
  • zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji;
  • przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;
  • zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;
  • ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

 

Podczas szkolenia pracownicy nauczą się jak prawidłowo reagować podczas zauważenia pożaru, sposoby efektywnego przeprowadzania ewakuacji oraz zasad postępowania na wypadek ataku terrorystycznego. Pracownicy zostaną zapoznani z zakładową Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego oraz praktycznymi sposobami zapobiegania pożarom. Każde szkolenia przeprowadzone jest przez inżyniera pożarnictwa lub technika pożarnictwa i zakończone jest wydaniem stosownego zaświadczenia. 

 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2009 nr 178, poz. 1380 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109, poz 719).