Próbna ewakuacja

Przygotowanie i przeprowadzanie ćwiczenia ewakuacji obiektów (opracowywanie procedur, współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną, przyjęcie scenariusza pożaru), stosownie do wymogów polskiego prawa. Ewakuacja obiektu ma kluczowy wpływ na bezpieczeństwo osób znajdujących się wewnątrz, jest to istotny parametr w ocenie ryzyka ubezpieczenia na życie pracowników firmy. Przygotujemy i profesjonalnie wykonamy powyższą usługę, w taki sposób, że załoga Firmy opanuje procedury bezpieczeństwa i będziecie Państwo mile wspominać i oczekiwać na następną ewakuację.

 

Prowadzimy Próbne Ewakuacje wszystkich możliwych obiektów, miejsc i terenów.

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

§ 17. 1. Właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.
2. W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji, o których mowa w ust. 1, należy dokonać - co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.
3. W przypadku obiektu zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL II zakres i obszar budynku objęty praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji, o której mowa w ust. 1, powinien być uzgodniony z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej.
4. Właściciel lub zarządca obiektu powinien powiadomić właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia działań, o których mowa w ust. 1, nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem.

 

Co obejmuje zakres pomocy w próbnej ewakuacji?

  • Korespondencję z Państwową Strażą Pożarną;
  • Szkolenie dla osób odpowiedzialnych za obiekt oraz pracowników;
  • Zaznajomienie z procedurami oraz Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP);
  • Sporządzenie protokołu z przeprowadzonej ewakuacji;
  • Wydanie zaleceń zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony przeciwpożarowej.