Nadzór PPOŻ

Oferujemy stały nadzór Inspektora Ppoż w zakładach pracy. Zadbamy o wszystkie sprawy związane z ochroną przeciwpożarową.


W momencie podpisania umowy Inspektor Ppoż, przejmuje obowiązki właściciela/zarządcy obiektu w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

 

Inspektorem będzie specjalista ds. inżynierii bezpieczeństwa pożarowego.
Koszt ustalany jest indywidualnie w zależności od zakresu obowiązków, wielkości, rodzaju budynku, występujących zagrożeń pożarowych itp.

 

 


Do zadań inspektora należą m.in.:

 • nadzór nad stanem bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie,
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • opracowanie i aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
 • prowadzenie obowiązkowych szkoleń przeciwpożarowych dla pracowników,
 • wykonywanie planów ewakuacji, procedur ewakuacji ludzi i mienia,
 • wykonywanie przeglądów gaśnic i hydrantów,
 • oznakowanie obiektów znakami ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacyjnymi,
 • doradztwo z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wymagań przeciwpożarowych,
 • korespondencja z Państwową Strażą Pożarną,
 • pomoc w usunięciu nakazów pokontrolnych,
 • sporządzanie protokołów ze stanu bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie,
 • pilnowanie wymaganych terminów przeglądów i konserwacji budynku, sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych,
 • prowadzenie dokumentacji prac niebezpiecznych pod względem pożarowym,
 • organizowanie praktycznego sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji.