Szkolenia wstępne BHP

Szkolenia BHP

Szkolenie Wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje: Szkolenie Wstępne Ogólne, zwane dalej "instruktażem ogólnym" oraz Szkolenie Wstępne na stanowisku pracy, zwane dalej instruktażem stanowiskowym.

Celem Instruktażu Ogólnego jest zaznajomienie pracownika w szczególności z: podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy; przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy; zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

UWAGA! Szkolenia Wstępne należy przeprowadzać przed rozpoczęciem pracy każdego zatrudnianego pracownika. Zgodnie z Art. 237 § 1 Kodeksu Pracy "Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy".

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późniejszymi zmianami).