Audit BHP

Nie jesteś pewien czy w Twojej firmie jest bezpiecznie??? Zamów Audit BHP, wykonamy go dla Ciebie! Audit BHP jesteśmy w stanie przeprowadzić w każdej Firmie i na każdym stanowisku pracy.

Audit przeprowadzany jest w celu wprowadzenia wysokiego standardu BHP oraz możliwości skutecznego zarządzania bezpieczeństwem w firmie. W ramach auditu weryfikowane jest m.in.:

- czy pomieszczenia przeznaczone do wykonywania danej pracy spełniają warunki bhp;

- czy w pomieszczeniach pracy zapewniona jest odpowiednia wentylacja oraz oświetlenie;

- czy na stanowisku pracy zapewnione są wszelkie względy bezpieczeństwa;

- czy zapewnione są odpowiednie przejścia, dojścia do stanowisk pracy;

- czy zapewnione są instrukcje stanowiskowe;

- czy pracownicy mają zapewniony sprzęt ochrony indywidualnej;

- czy występujące na stanowisku pracy substancje niebezpieczne są w należyty sposób oznakowane i posiadają karty charakterystyki.

 

W jednym zdaniu można stwierdzić, że Audit bhp ma na celu sprawdzenie, czy warunki panujące w Twojej firmie są bezpieczne. Audit systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z normą PN-N 18001:2004 ma na celu określenie, czy podejmowane działania oraz osiągnięte rezultaty odpowiadają w pełni wcześniejszym ustaleniom oraz czy ustalenia te zostały skutecznie wdrożone. Co więcej weryfikuje się, czy są one odpowiednie do realizacji polityki bezpieczeństwa i higieny pracy w badanej firmie.