BHP

PPOŻ

HACCP

Pierwsza pomoc

Aktualności prawne

Zmiana rozporządzenia ws. BHP przy organizacji i realizacji widowisk.

Dnia 16 grudnia 2015 r. wejdzie w życie nowelizacja rozporządzenia ws. bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk. W zmienionym brzmieniu § 5 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 września 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk (Dz. U. Nr 184, poz. 1240 z późn. zm.) stanowić będzie, że w czasie widowisk z udziałem zaproszonego zespołu wykonawców (występ gościnny) organizator widowiska i osoba reprezentująca zespół lub jego pracodawcę mają obowiązek współpracować ze sobą i ustalić w formie pisemnej zasady współdziałania na wypadek wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia uczestników widowiska. Organizator widowiska i osoba reprezentująca zespół lub jego pracodawcę w sposób udokumentowany wyznaczają koordynatora sprawującego nadzór w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego.

Według zmienionego § 22 rozporządzenia komisja pisemnie opiniuje koncepcje inscenizacyjne i projekty scenograficzne pod kątem ich zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego, a także miejscowymi warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego. Komisja opiniuje także środki inscenizacji po ich wykonaniu, przed lub w trakcie prób technicznych i przeglądu kostiumów. Obowiązek uzyskania opinii komisji dotyczy również zmian wprowadzonych do koncepcji inscenizacji, projektu scenograficznego i wykonanych środków inscenizacji po ich pozytywnym zaopiniowaniu przez komisję. Dyrektor instytucji kultury ustala regulamin pracy komisji, zasady postępowania w przypadku negatywnego zaopiniowania przez komisję koncepcji inscenizacyjnej, projektu scenograficznego lub wykonanych środków inscenizacji oraz zasady postępowania w przypadku zmian dokonanych w pozytywnie zaopiniowanej przez komisję koncepcji inscenizacyjnej, w projekcie scenograficznym lub w wykonanych środkach inscenizacji.

ZAUFALI NAM

4272-Biblioteka-Slaska-jpg-212-212.jpg6.jpegAldi.pngCaritas.jpgCsir.JPGDecathlon_Logo.pngMoto Profil.JPGOBI_Logo.jpgPamdeco.JPGPort Gdynia.JPGRaben.JPGSibelco_Europe.jpgSubway.jpgSzpital1.JPGTyssenKrupp.JPGUJK.JPGWioś.JPGZBK.JPGheatteq.jpgindeks.pnglogo.jpglogo_helios.pnglogo_polmed.jpglogoh.jpgreserved.pnguw.JPG